Stadgar

Bli medlem idag

Ge ett bidrag

Bli volontär

§ 1 Organisationens namn och säte

Organisationen har antagit namnet Tandläkare Utan Gränser (Org. nr. 802445-2057) och har sitt säte i Stockholm, Sverige.

§ 2 Organisationens ändamål

att genom åtaganden i utvecklingsländer erbjuda lokalbefolkningen odontologisk vård och profylaktiskt information och instruktion som syftar till att förbättra munhälsan och den allmänna hälsan i de områden projekt bedrivs. Målet är att projektet ska vara långsiktigt och ha en positiv och kontinuerlig påverkan för så många människor som möjligt, inte bara under den begränsade tid då organisationen finns på plats i det aktuella landet. På sikt ämnar organisationen arbeta med ”hjälp till självhjälp” för att undvika en beroendeställning mellan organisationen och landet i fråga.

att verksamheten bedrivs ideellt och är inte vinstdrivande. Inget arvode utgår till styrelseledamöter eller den verkställande gruppen. Intjänat kapital i form av bidrag och medlemsavgifter ska uteslutande gå till finansiering av projekt som organisationen bedriver såsom material- och administrationskostnader. Eventuellt överskotts placering vid räkenskapsårets slut beslutas av styrelse men får inte disponeras i ett vinstdrivande syfte utan skall främja den ideella organisationen.

§ 3 Etiska riktlinjer

Vårdgivaren bör under sitt arbete låta sig ledas av empati och ärlighet. Det primära målet skall vara patientens hälsa och välbefinnande.

Den behandling vårdgivaren ger sina patienter skall grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det betyder att behandlingen baseras på kunskaper från vetenskaplig forskning och klinisk erfarenhet av vetenskapligt utprovade behandlingsmetoder.

Vårdgivaren skall även ta hänsyn till och respektera patientens integritet vid omhändertagande av denna.

Vårdgivaren ska under hela vistelsen i landet visa respekt för situationen som råder i landet så att förhållandet mellan organisationen och mottagarlandet blir jämställd. Organisationen ska bistå befolkningen utan åtskillnad på etnicitet, religion, politiska åsikter eller annan övertygelse. Tandläkare Utan Gränser förbinder sig att respektera sin professions etiska regler och att hålla sig oberoende av alla makthavare samt alla politiska, ekonomiska eller religiösa krafter. Arbetsinsatsen skall vara sanktionerad av värdlandet och den odontologiska professionen vara införstådd/tillfrågad.

Tandläkare Utan Gränsers volontärer är medvetna om de risker och faror deras uppdrag för med sig och kan inte kräva någon annan kompensation för sig själva eller sina förmånstagare än den som organisationen har möjlighet att ge dem.

 § 4 Riktlinjer för hur verksamheten skall bedrivas

Verksamheten skall bedrivas ideellt och inget arvode utgår till engagerade styrelseledamöter eller andra aktiva medlemmar. Eventuell finansiering skall i första hand gå till att täcka kostnader i projektländer i form av material med mera. Verksamheten skall sträva efter att på bästa sätt förbättra den orala hälsan och allmän hälsan i område projekt bedrivs i. Beroende på område och förutsättningar kan detta ske genom profylax och/eller behandling. Före ett uppdrag skall organisationen försöka upprätthålla ett avtal med mottagarlandet som beslutar hur eftervård av patienter som råkat ut för komplikation omhändertas och finansieras. Om kapabel vårdinrättning saknas i det område projektet bedrivs i, eller om inget avtal rörande finansiering av eftervård upprättas kan uppdraget omvärderas och utföras utifrån förutsättningar i mottagarlandet.

Verksamheten i mottagarlandet bedrivs kontinuerligt men volontärarbetet pågår under kortare perioder upp till 4 veckor. Utvalda volontärer förväntas finansiera sin egen transport och uppehälle under denna period.

Profylax vården ska fram för allt riktas mot barn och ungdomar i området för att bidra till en förbättrad oral hälsa.

Vid invasiva insatser skall vården primärt endast bedrivas akut för att avhjälpa smärtsamma symptom och infektiösa tillstånd, behandling bör utformas liknande svensk akuttandvård.

Efter varje uppdrag bör insatsen utvärderas för effektivisering av framtida verksamhet.

§ 5 Regler för medlemskap och uteslutning

Medlemskap är öppet för alla och årsavgiften fastställs årligen på Årsmötet. För att få möjlighet att arbeta som volontär krävs medlemskap och tillräcklig kompetens för den tilldelade uppgiften.

Profylax och information kan bedrivas av alla vårdgivare.

För den invasiva vården krävs att volontären är legitimerad tandläkare eller arbetar under tillfällig legitimation. Vård över sin egen kompetens får ej bedrivas!

En medlem förväntas representera organisationen i värdlandet och skall uppträda professionellt. Vården skall till så stor del som möjligt bedrivas som vård bedrivs i Sverige/EU med undantag där material eller vårdinrättning i mottagarlandet saknas så att optimal vård ej är möjligt. Den invasiva behandling som utförs av volontärer skall vara lege artis. Som volontär skall behandlingar utföras som volontären är bekant med, således får ej ett volontärarbete ses som en möjlighet att träna sina kliniska kunskaper på ej behärskade moment.

Om en medlem ej motsvarar dessa förväntningar vid volontärarbete eller utför rent felaktiga behandlingar kan denna medlem efter styrelsebeslut uteslutas ur organisationen.

Om psykisk sjukdom eller missbruk, som äventyrar verksamheten föreligger och medlem ej uppgett detta innan volontärarbete kan även detta efter styrelsebeslut leda till uteslutning. Även grov pågående brottslighet kan efter styrelsebeslut leda till uteslutning.

Medlem som ej erlagt medlemsavgift inom tre månader efter ordinarie förfallodatum skall uteslutas ur föreningen.

Medlem som har fråntagits sitt medlemskap har ej rätt att göra anspråk på erlagd medlemsavgift eller annan ersättning som kompensation för uteslutning ur organisationen.

§ 6 Organisationens uppbyggnad

Organisationens beslutande organ består av

Årsmötet

Föreningsstyrelsen

§ 7 Årsmötet

Årsmötet är organisationens högsta beslutande organ och består av samtliga medlemmar som fått kallelse och deltar i årsmötet. Varje godkänd medlem äger en röst och fullmaktsröstning är ej tillåten. I övrigt deltar i årsmötet med yttrande- och förslagsrätt men utan rösträtt minst en av revisorerna.

Ordinarie årsmöte hålles på kallelse av styrelsen vid lämplig tidpunkt under månaderna januari, februari eller mars.

Kallelse jämte föredragningslista och möteshandlingar skall utsändas till samtliga medlemmar senast tre veckor före mötet.

Extra årsmöte kan hållas på kallelse av styrelsen då den bedömmer att visst ärende av brådskande natur bör underställas föreningens högsta beslutande organ.

Styrelsen skall kalla till årsmöte om revisorerna eller minst hälften av medlemmarna så begär. Sådant extra årsmöte skall äga rum inom en månad från det begäran härom kommit styrelsen tillhanda. Kallelse jämte föredragningslista och möteshandlingar skall utsändas till samtliga medlemmar senast två veckor före extra årsmötet.

Rätt att väcka motion till årsmötet tillkommer varje enskild medlem. Motion skall ha inkommit till styrelsen senast 45 dagar före föreningsmötet och skall med styrelsens yttrande bifogas årsmöteshandlingarna.

Årsmötet leds av särskilt utsedd ordförande. Vid årsmötet skall följande ärenden upptagas i föredragningslista för mötet:

Utseende av två representanter att jämte ordföranden justera mötesprotokollet

Fastställande av de av styrelsen framlagda räkenskaperna för föregående verksamhetsår

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen beträffande föregående års förvaltning

Fastställande av budget och medlemsavgifter

Val av revisor och revisorssuppleant

Vart annat år val av valberedning om tre personer

Val av styrelsens ordförande (ett år), sekreterare/vice ordförande (ett år), kassör ( två år), fyra ledamöter (två år) samt fyra suppleanter till ledamöterna (ett år)

Valbara till poster enligt f) och g) är endast till aktiva medlemmar. Samtliga val avser verksamhetsåret som omfattar kalenderåret. Kompletteringsval sker alltid för återstående del av mandatperioden.

Vid årsmötet röstas alltid öppet. Om votering efterfrågas sker röstning via röstsedel. Vid röstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten. Vid omröstning skall röstningsresultatet protokollföras.

§ 8 Föreningsstyrelsen

Styrelsen består av följande poster:

a) Styrelseordförande

b) Sekreterare/vice ordf.

c) Kassör

d) Fyra styrelseledamöter

e) Fyra suppleanter

Styrelsen har i uppdrag att leda och planera föreningens verksamhet samt att förvalta dess ekonomi så att långsiktig verksamhet kan bedrivas. Styrelsens arbete skall bedrivas så att det främjar organisationens arbete och i slutändan leder till en förbättrad munhälsa i de områden projekt bedrivs i.

Vid behov kan styrelsen delegera och fördela styrelsearbetet till övriga medlemmar men frångår ej sitt ansvar genom delegering.

§ 9 Firmatecknare

Firman kan endast tecknas av styrelseordförande och kassör var för sig om beloppet understiger ½ prisbasbelopp. Vid större belopp tecknas firman av firmatecknarna i förening.

§ 10 Valberedningen

Valberedningen består av tre personer som väljs av årsmötet vart annat år. Valberedningens uppdrag är att föreslå lämpliga kandidater till styrelseposterna samt att föreslå revisorer. Valberedningen kan inte föreslå sig själv till de valbara posterna.

En valberedning tar senast en månad innan årsmöte fram ett förslag på styrelse samt revisor.

§ 11 Revisorer

Minst en oberoende revisor bör vara ansluten till organisationen. Revisor väljs vid varje årsmöte av medlemmarna, och har som uppgift att granska organisationens verksamhet och räkenskaper.

Revisorn får ej lämna upplysningar till enskilda medlemmar eller utomstående om sådana förenings angelägenheter som den har fått kännedom om vid fullgörandet av sitt uppdrag, om det kan vara till nackdel för föreningen. Revisorn är dock skyldig att till årsmötet lämna de upplysningar som årsmötet begär.

§ 12 Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar beslutas vid ordinarie årsmöte. Förslag om ändring skall av styrelsen delgivas årsmötet. Erhåller förslaget 2/3 av de vid årsmötet givna rösterna, är det antaget.

Beslutad ändring träder i kraft vid ingången av nästkommande verksamhetsår, såvida årsmötet inte annorlunda beslutar.

§ 13 Upplösning av föreningen

För föreningens upplösning fordras beslut därom på två med minst tre månaders mellanrum på varandra följande årsmöten. Beslutet skall stödjas av minst 4/5 av de givna rösterna.

Vid föreningens upplösning skall beträffande i föreningens ägo befintliga tillgångar efter att utgifter är betalda gå till välgörande ändamål som beslutas av årsmötet.

Har du en fråga?

6 + 3 =